HTML elements(المان های HTML)

یک المنت  HTML معمولا شامل تگ شروع و تگ پایان است، به همراه محتوایی که در بین دو تگ قرار میگیرد.

<tagname>محل قرار گیری محتوا ها…</tagname>

یک المنت HTML  شامل تگ شروع تا تگ پایان و هر چیزی که بین این دو تگ هست میشود .

تگ پایان (end tag) محتوای المنت  ( element content) تگ شروع (start tag)
</h1> اولین عنوان من <h1>
</p> اولین پاراگراف من <p>
  <br>

المنتهای  HTML بدون محتوا المنتهای خالی نامیده می شوند. المنتهای خالی تگ پایان ندارند، مانند المنت<br> که یک خط شکست تعیین میکند در واقع گزاشتن تگ <br> موجب میشود که مواردی که بعد از تگ <br> می آیند در سطر بعدی نمایش داده میشود.

 

Nested HTML element(المنتهای HTML  تودرتو )

 

میتوان که داخل المنتهای HTML  المنتهای HTML  دیگری تعریف کرد.( المنتها خود میتوانند شامل المنت دیگری شوند. )

تمام اسناد HTML حاوی المنت های HTML تودرتو هستند.

مثال پایین شامل 4 المنت HTML  میباشد

<!DOCTYPE html>

< html >

<body>

<h1>اولین عنوان من</h1>

<p>اولین پاراگراف من</p>

</body>

</ html >

 

توضیح مثال :                                       

المنت <HTML> تمام سند را تعریف میکند و شامل تگ شروع <HTML> و تگ پایان </HTML> میباشد که  این تگ داخل خودش محتوایی دارد که این محتوای داخل این تگ خود نیز تگ میباشند. (داخل تگ <HTML> تگ <body> قرار دارد.)

المنت <body> شامل تگ شروع <body> و تگ پایان</body> میباشد.

محتویات داخل المنت <body> خود شامل دو المنت HTML  دیگری میباشد. (<h1> و <p>)

<body>

<h1>اولین عنوان من </h1>
<p>اولین پاراگراف من</p>

</body>

 

المنت <h1> یک عنوان را مشخص میکند . این المنت با تگ <h1> شروع و با تگ </h1> خاتمه می یابد .

محتوای این المنت “اولین عنوان من”  میباشد.

<h1>اولین عنوان من</h1>

 

 

 

المنت <p> یک پاراگراف را مشخص میکند . شامل  تگ شروع <p> و تگ پایان </ p> میباشد.

محتوای این المنت “اولین پاراگراف من “میباشد.

<p>اولین پاراگراف من</p>

 

قرار دادن تگ پایان را فراموش نکنید .

< html >
<body>

<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph

</body>
</ html >

 

مثال فوق در تمام مرورگرها کار می کند، زیرا تگ پایان اختیاری است.

هرگز به این تکیه نکنید زیرا اگر که تگ پایان را فراموش کنید ممکن است نتایج غیر منتظره به وجود بیاید و یا موجب خطا شود  .

 

Empty HTML elements(المنتهای HTML  خالی)

المنتهای  HTML بدون محتوا المنت های  خالی نامیده می شوند.

<br> یک المنت خالی بدون تگ بسته است <br> خط شکست را مشخص میکند .

المنتهای خالی را میتوان در همان تگی که باز میکنیم نیز ببندیم مانند روبرو : <br />

در  HTML5 نیازی به بستن المنتهای خالی نمیباشد. اما اگر میخواهید کد شما اعتبار بیشتری داشته باشد یا اگر می خواهید سند خود را با تجزیه کننده XML قابل خواندن کنید، باید تمام عناصر HTML را به درستی ببندید.

 

تگ های خود را با حروف کوچک بنویسید

تگ های HTML حساس به حروف بزرگ نیستند. تگ <P> با تگ <p> فرقی ندارد.

استاندارد HTML5 نیازی ندارد که حتما تگها با حروف کوچک نوشته شده باشند .اما کنسرسیوم جهانی وب نوشتن با حروف کوچک را توصیه میکند و خواستار حروف کوچک برای سندهای سخت گیرانه تری مانند XHTML است .

ما در آموزش هایمان از حروف کوچک همواره استفاده خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *