عملگرها و متغییر ها در پایتون

عملگرها و متغیرها

متغیر ها چیزی جز حافظه ای برای ذخیره ارزش ها(مقادیر یا همان value) نیستند. این به این معنی است که وقتی یک متغیر میسازید. مقداری فضا در حافظه ذخیره میکنید.

بسته به نوع متغیر، مفسر حافظه مورد نیاز را اختصاص داده و تصمیم میگیرد که چه چیزی میتواند در آن حافظه ذخیره شود. پس، با مشخص کردن نوع داده متغیر ها شما میتوانید اعداد صحیح، اعداد اعشاری و یا حروف در این متغیر ها ذخیره کنید.

که البته پایتون از تخصیص حافظه پویا بهره میبرد و این جز یکی از ویژگی های برتر آن محسوب میشود.

مقدار دهی متغیرها

متغیر های پایتون مجبور نیستند برای ذخیره فضا به صورت صریح معین شوند. وقتی شما متغیر را مقدار دهی میکنید اعلان به صورت خودکار انجام میشود. علامت مساوی “=” برای مقدار دهی متغیرها استفاده میشود.

سمت چپ مساوی”=” نام متغیر و سمت راست مساوی”=” مقدار ذخیره شده در متغیر است.

برای مثال:

Capture

اینجا، 100، 1000.0، “” مقدار های داده شده به متغیر های counter، miles و name هستند. وقتی برنامه را اجرا کنید، نتیجه زیر نمایش داده میشود:

Capture

مقدار دهی چندتایی

پایتون اجازه مقدار دهی چند متغیر به صورت همزمان را میدهد. برای مثال:

Capture

اینجا، یک شی عدد صحیح با مقدار 1 ساخته شده است، و همه ی سه متغیر در یک مکان در حافظه ذخیره شده اند. شما حتی میتوانید چند متغیر را با چند شی مقدار دهی کنید.

برای مثال: Capture

اینجا دو شی عدد صحیح با مقدار های 1 و 2 به متغیرهای a و b مقدار دهی شده اند. و یک شی رشته با ارزش “john” در متغیر c مقدار دهی شده است.

عملگر های پایتون

عملگر یا operator چیست؟

جواب ساده در معادله 5 + 4 میتواند گفته شود که در اینجا 4 و 5 عملوند و علامت + عملگرا گفته میشود. زبان پایتون از عملگرهای زیر پشتیبانی میکند.

 • عملگرهای محاسباتی
 • عملگرهای مقایسه ای (برای مثال، روابطی)
 • عملگرهای مقدار دهی
 • عملگرهای منطقی
 • عملگرهای بیتی
 • عملگرهای عضویت
 • عملگرهای هویت

عملگرهای محاسباتی پایتون

تصور کنید متغیرa حاوی10 و متغیرb حاوی20 هستند. بعد:

Capture

مثال:

برای درک بهتر عملگرها و مقدار دهی در پایتون بهتر است تمرین زیر را انجام دهیم:

Capture

وقتی برنامه بالا را اجرا میکنیم، نتایج زیر نمایان میشود:

Capture

عملگرهای بیتی روی بیت ها کار میکند و به صورت بیت به بیت عملیات را انجام میدهد. تصور کنید a = 60 و b = 13 ، حال در حالت دوتایی یا همان صفر و یک (binary) آن ها به صورت زیر هستند:

Capture

مثال:

برای درک بهتر عملگرهای بیتی در پایتون، تمرین زیر را انجام دهید:

Capture

وقتی برنامه بالا را اجرا میکنید نتایج زیر نمایان میشود:

Capture

عملگرهای منطقی پایتون

در زیر عملگرهای پشتیبانی شونده توسط پایتون را مشاهده میکنید. تصور کنید متغیرa دارای ارزش10 و متغیرb دارای ارزش20 است. آنگاه: Capture

مثال:

برای درک بهتر عملگرهای منطقی در پایتون تمرین های زیر را انجام دهید:

Capture

وقتی برنامه بالا را اجرا میکنید نتایج زیر نمایان میشود:

Capture

تقدم عملگرهای پایتون

جدول زیر تمامی عملگرها را به ترتیب اولویت فهرست کرده است:

Capture

برای مثال، x = 7 + 3 * 2، باشد. نه20 . به دلیل اینکه به دلیل اینکه عملگر ضرب نسبت به جمع تقدم دارد، پس اول 2 * 3 محاسبه شده و با 7 جمع بسته میشود.

اینجا، عملگرها با بیشترین تقدم در بالای جدول قرارگرفته اند و عملگرها با کمترین تقدم در پایین ترین قسمت جدول. در یک اصطلاح، عملگرهایی که تقدم بیشتری دارند اول محاسبه میشوند.

جدول بالا عملگراها را از بیشترین تقدم به کمترین تقدم لیست کرده است.

مثال:

برای درک بهتر تقدم عملگرها تمرین زیر را انجام دهید:

Capture

وقتی برنامه بالا را اجرا میکنید، نتایج زیر نمایان میشود:

Capture

اعداد پایتون

نوع داده عددی اعداد را ذخیره میکند. آنها نوع داده تغییر ناپذیرند یعنی تغییر ارزش یک نهوع داده عددی نتیجه ی آن یک شی جدید است. شی های عددی وقتی ارزشی به آنها اختصاص داده میشود ساخته میشوند. برای مثال:

Capture

پایتون از چهارنوع داده عددی مختلف پشتیبانی میکند:

 • اعداد صحیح (int): معمولا با نام اعداد صحیح یا اعداد ذکر میشوند که یا مثبت و یا منفی هستند بدون اعشار.
 • اعداد بلند (long): اعداد بلند اعداد بی نهایت هستند، شبیه به اعداد صحیح نوشته میشوند و در آخر آنها یک حرف L قرار دارد.
 • اعداد اعشار(float) : نشان دهنده اعداد واقعی و توسط یک عدد اعشار و یک نقطه تقشیم کننده هستند. اعداد اعشار همچنین میتوانند با نشانه گذاری علمی باشند، با E یا e که نشان دهنده توان 10 است. (2.5ث2 = 2.5*)
 • اعداد پیچیده (complex): از فرم a + bj هستند که a و b اعداد اعشاری و j یا J ریشه مربع -l را نشان میدهد (که یک عدد غیر واقعی است). a قسمت حقیقی عدد است، و b قیمت غیر حقیقی. اعداد پیچیده زیاد در برنامه نویسی پایتون اضافه نمیشوند.
 • پایتون اجازه ی استفاده از L کوچک را همراه اعداد بلند میدهد. اما برای اشتباه نشدن با عدد 1 بهتر است از Lبزرگ استفاده شود. پایتون اعداد بلند را با L بزرگ نمایش میدهد.
 • یک عدد پیچیده شامل اعداد اعشاری حقیقی با ترتیب a + bj است، که a قسمت حقیقی و b قسمت غیر حقیقی عدد محسوب میشود.