خطاها در پایتون

دستور Assert:

دستور assert برای راستی آزمایی یک عبارت به کار میرود. اگر در صورت بررسی یک عبارت، نتیجه آن عبارت true بود، برنامه ادامه میابد و در غیر این صورت یک خطای Exception از نوع AssertionError مورد استفاده قرار میگیرد.

خطاهای (Exceptions) صادر شده از این دستور همانند دیگر خطاها با try/exept قابل کنترل میباشند.

مثال: